Blog

Letečtí cestující jsou stále náročnější. Dopravci jim musí šít nabídku na  míru | Letecká doprava | Zprávy | Flying Revue

Práva cestujících

20.09.2017 / 00:00

Tu situaci jistě znáte. Cestujete do školy, za prací nebo na dovolenou a musíte použít veřejnou dopravu či služeb soukromého dopravce. Víte, jaká máte jako cestujících práva? Víte, jak se domáhat škody v situaci, kdy je Váš spoj zpožděn nebo zrušen? Na tyto a další otázky spojené s cestováním Vám odpovíme v následujícím článku.

Česká právní úprava

Právní úpravu práv cestujících nalezneme nejen v českém právním řádu, ale i v právu evropském, některé otázky jsou navíc upraveny též mezinárodními úmluvami (např. tzv. Montrealskou úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě). Základem české právní úpravy je občanský zákoník, který upravuje tato práva v rámci úpravy závazků ze smluv o přepravě (ust. § 2550 an.) a v rámci úpravy zájezdu (ust. § 2521 an.).

Smlouvu o přepravě osob uzavíráme s dopravcem často nevědomky. Občanský zákoník pro platnost této smlouvy nevyžaduje písemnou formu, a proto se v praxi spíše setkáváme s jejím konkludentním uzavíráním – nejčastěji nastoupením do přepravního prostředku s platným jízdním dokladem. Touto smlouvou vzniká dopravci povinnost dopravit cestujícího do sjednaného místa a postarat se o jeho bezpečí a pohodlí, za což mu cestující zaplatí jízdné. Cestující má právo na to, aby dopravce provedl přepravu dohodnutým spojem ve sjednaný čas a v souladu s jízdním řádem (resp. v souladu se sjednanými podmínkami). Cestující má dále právo obdržet od dopravce např. informace o jízdních řádech, cenách, přepravních podmínkách a zpoždění spojů. Dopravce rovněž musí zajistit pořádek, klid a čistotu v dopravním prostředku. Další práva a povinnosti nevyplývající ze smlouvy o přepravě pak upravují jednotlivé přepravní řády (např. vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu) a smluvní přepravní podmínky jednotlivých dopravců.

Často uplatňovaným právem je především právo cestující požadovat po dopravci náhradu škody, nebyla-li přeprava provedena včas. Občanský zákoník v ust. § 2553 sice pro tyto účely rozlišuje pravidelnou (tj. přepravu podle přepravních řádů či smluvních přepravních podmínek) a nepravidelnou přepravu (tj. přepravu domluvenou pro konkrétní případ), nicméně pro oba tyto typy přepravy stanoví, že podrobnosti náhrady škody jsou upraveny přepravními řády. Pokud zpoždění vzniklo z důvodů na straně dopravce, bude mít cestující obvykle právo na vrácení jízdného, přepravu jiným spojem a v některých případech též na poskytnutí určitého standardu péče při čekání na další spoj. Má-li spoj zpoždění v určité časové délce již na nástupišti, může cestující žádat vrácení jízdného a svoji cestu dopravním prostředkem zrušit. Cestující má zpravidla dále nárok na finanční odškodnění, a to pod podmínkou, že zpoždění či zrušení spoje není způsobeno okolnostmi, kterým nešlo zabránit – např. teroristickým útokem.

Výše uvedená práva musí cestující uplatnit u dopravce bez zbytečného odkladu, po šesti měsících totiž dojde k jejich promlčení. Z přepravních řádů lze dovodit, že promlčecí lhůta začne běžet dnem nastoupení jízdy nebo dnem, kdy měl cestující využít spoj dopravce (tedy kdy mělo být ze strany dopravce plněno).

Pokud je při přepravě způsobena újma na zdraví nebo smrt, je posuzování této situace vyňato z působnosti přepravních řádů. V takovém případě občanský zákoník odkazuje na  ust. § 2927 v rámci oddílu věnovanému zvláštní úpravě náhrady škody – škodě z provozu dopravních prostředků. Provozovatel se podle tohoto ustanovení nemůže zprostit povinnosti nahradit škodu, pokud byla způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu. Stejně tak se podle tohoto ustanovení bude postupovat v případě náhrady škody na zavazadle, pokud bylo přepravováno společně s cestujícím či pod jeho dohledem (tzv. příruční zavazadlo). Zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících (tzv. cestovní zavazadla) podléhají právní úpravě odpovědnosti dopravce při přepravě věci (viz ust. § 2566 an.), podrobnosti stanoví v tomto případě přepravní řády. Cestující má v případě škody na cestovním zavazadle právo na její náhradu, pokud dojde k poškození nebo ztrátě zavazadla. Přepravní řády často obsahují ustanovení o omezení výše náhrady (např. její maximální výši, vyloučení některých věcí z náhrady apod.).

Odlišná práva mají cestující v případě zájezdu jakožto určitého souboru služeb cestovního ruchu. Zákazník účastnící se zájezdu má vůči pořadateli poměrně široká práva, např. právo na vydání dokladu o uzavření smlouvy o zájezdu (tzv. potvrzení o zájezdu), jenž obsahuje základní údaje o zájezdu (např. čas zahájení a ukončení, místo poskytování služeb cestovního ruchu a dobu jejich trvání), dokladu o pojištění pořadatele zájezdu a vyrozumění o potřebných dokladech (pasových, vízových požadavcích, zdravotních dokladech). Zákazník má rovněž právo kdykoli před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit. Zruší-li zájezd pořadatel v období do dvaceti dnů před zahájením zájezdu, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu a nahradí mu vzniklou škodu.

Občanský zákoník dále podrobně upravuje práva zákazníka v případě, že má zájezd určité vady, což zjednodušeně řečeno znamená, že zájezd nesplňuje zákazníkem očekávanou nebo pořadatelem tvrzenou kvalitu. Pořadatel zájezdu je svá pochybení povinen napravit za předpokladu, že to nevyžaduje neúměrné náklady. Neučiní-li tak ani v přiměřené lhůtě určené zákazníkem, může si nápravu zjednat sám zákazník a pořadatel zájezdu je povinen mu nahradit veškeré účelně vynaložené náklady. Vady nižší intenzity dávají zákazníkovi právo na slevu z ceny zájezdu, vytkne-li takovou vadu bez zbytečného odkladu. Odpovědnost za vady zájezdu je doplněna odpovědností pořadatele za náhradu škody. Vedle škody na majetku nahrazuje pořadatel zákazníkovi rovněž tzv. újmu za narušení dovolené, zejména pokud došlo ke zmaření nebo podstatnému zkrácení zájezdu.

Evropská právní úprava

Českou právní úpravu doplňuje a rozvádí úprava na evropské úrovni. Jde především o několik přímo aplikovatelných nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES). Přestože tato nařízení upravují většinu druhů dopravy, momentální absence platného přepravního řádu pro leteckou dopravu, který byl zrušen občanským zákoníkem, zvyšuje význam evropských nařízení upravujících oblast letecké dopravy. Jedná se zejména o nařízení č. 889/2002, kterým se mění nařízení č. 2027/1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod a nařízení č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Nařízení o náhradách v letecké dopravě se ovšem nevztahuje na každý let. Pravidla obsažená v nařízení se uplatní, pokud cestující odlétá z členského státu Evropské unie, a dále v případě, že odlétá ze třetí země, avšak to pouze za předpokladu, že mu nebyla poskytnuta pomoc ani náhrada škody v třetí zemi a že je zároveň provozující dopravce leteckou společností z EU.

Podíváme-li se na konkrétní povinnosti dopravce, je především jeho povinností informovat cestující o jejich právech (např. u odbavovací překážky nebo na internetových stránkách dopravce). Informace o náhradách a dalších právech je dopravce povinen poskytnout cestujícímu písemně v případě, že došlo ke zrušení letu, zpoždění letu o více než dvě hodiny nebo k odepření nástupu na palubu letadla.

Právo na kompenzaci přísluší cestujícímu při odepření nástupu na palubu letadla, při významném zpoždění letu nebo při jeho zrušení. Při zrušení letu se může cestující domáhat proplacení výdajů, přesměrování letu nebo návratu do původní destinace. Rovněž má cestující obecné právo na náhradu a asistenci, pokud ovšem nedošlo ke zrušení letu z mimořádných důvodů, kterým nešlo zabránit. Právo na náhradu při zpoždění letu cestujícím přísluší, pokud se jedná o zpoždění v délce vyšší než tři hodiny. Výše náhrady za ztrátu nebo poškození odbavených zavazadel je limitována do výše 1.220 euro (v rámci pojištění lze sjednat vyšší limit náhrady), příruční zavazadla podléhají odpovědnosti dopravce pouze v případě, že škodu sám způsobil. 

Cestující vyhnala epidemie z vlaků. České dráhy ve ztrátě téměř dvě miliardy

ČTK

Ilustrační foto.

Během jarní koronavirové krize cestovalo vlakem o 90 procent méně cestujících než v běžných měsících.

Článek

České dráhy v letošním prvním pololetí hospodařily se ztrátou 1,98 miliardy korun. Ztráta je výsledkem jarní koronavirové krize a s ní spojeného omezení provozu. Pokles tržeb zaznamenala osobní i nákladní přeprava. Vlaky dopravce v pololetí cestovalo 59,8 milionu cestujících, meziročně o třetinu méně. Dráhy o tom dnes informovaly ve své finanční zprávě. V předchozích několika letech společnost hospodařila se ziskem, loni s 1,3 miliardy korun.V Německu se už děje to, co Česko možná čeká. Klíčový obor ztrácí dech7. 9. 2020 12:30

„Po zavedení opatření proti šíření nemoci poklesl počet cestujících v našich vlacích oproti běžnému stavu o více než 90 procent. Vzhledem k potřebě udržet dostatečnou kapacitu a frekvenci přepravy s cílem minimalizovat dopady na ekonomiku státu a zdraví populace nebylo možné výrazněji snížit náklady. Tržby se však propadly na minimum,“ uvedl šéf státního dopravce Václav Nebeský.

I drahám chybí cizinci

Po uvolnění restrikcí podle něj sice začaly počty cestujících pozvolna stoupat, na loňské počty zákazníků ani tržby se však společnost dosud nedostala. V mezinárodní dopravě pak citelně chybí zahraniční turisté. Osobní doprava tak skončila ve ztrátě 1,92 miliardy korun.

Skupinu Českých drah tvoří osobní dopravce a nákladní ČD Cargo. Do skupiny patří i Výzkumný ústav železniční, poskytovatel datových služeb ČD – Telematika nebo poskytovatel ICT služeb ČD – Informační systémy. Skupina zaměstnává kolem 23 500 lidí.

21 tipů, jak si užít volno s dětmi i v nouzovém stavu

Vydáno 19. ledna 2021Všude okolo nás jsou slyšet hlasy, že to nejlepší, co pro sebe a své děti můžeme udělat, je aktivní pohyb na čerstvém vzduchu. Zároveň se mílovými kroky blíží jarní prázdniny a zdá se, že nějakou dobu budeme muset ještě setrvat v nouzovém stavu. Kam se ale vypravit s dětmi, když si sjezdovky a zábavní centra zatím neužijeme? Kudy z nudy má pro vás pár nápadů, za kterými stačí vyrazit do přírody. Udělejte si akční výlet za ledopády, projděte se po pohádkových stezkách, zažijte atmosféru hradních zřícenin v zimě anebo si zkuste zahrát některou z rodinných questů – zábavných pátracích her. Uvidíte, že zábava a dobrodružství čekají na každém rohu!5/5 (7 hodnocení)

Beskydská lyžařská magistrála

Beskydská magistrála představuje unikátní síť upravovaných běžeckých tras v Beskydech. Propojeny jsou zde upravované trasy o délce 300 km v 9 lokalitách po celých Beskydech, které se dají využít i mimo zimní sezonu.

Hrad Lukov – romantické zříceniny kdysi slavného hradu

Hrad Lukov se nachází v jihozápadní části Hostýnských vrchů, asi 2 km nad obcí Lukov nedaleko Zlína. Svojí rozlohou se jedná o jeden z největších hradů na Moravě, dnes již rozsáhlou zříceninu gotického hradu se zachovalým pilířovým mostem a vstupní branou.

Labyrintárium Loučeň – první v České republice, jediné v Evropě

Jestliže hledáte něco, co nemá obdoby v Čechách, ba ani v Evropě, pak jste se ocitli na správné adrese. Přesně takovou raritou, kterou hledáte, ať už vědomě, či podvědomě, je labyrintárium, umístěné v loučeňském zámeckém parku.

Beskydská lyžařská magistrála

Jezerní slať s vyhlídkovou věží v národním parku Šumava

Jezerní slať patří mezi vrchovištní rašeliniště ležící na náhorní plošině Šumavských plání mezi osadami Kvildou a Horskou Kvildou. Průměrná hloubka rašeliny je 2,5 m, nejvyšší mocnost 7,6 m je v severozápadní neporušené části.

Zřícenina hradu Borotín – pravá hradní romantika

Zřícenina hradu Borotína se tyčí na vyvýšenině, obklopena ze tří stran vodami Zámeckého rybníka a rybníka Babince, asi 12 km severozápadně od Tábora. Zřícenina je považována za jednu z nejromantičtějších v Čechách. K dávným obyvatelům mohutného hradu se váže řada pověstí a tajuplných vyprávění.

15 tipů, kam za kouzlem zimy na Vysočině

Hrad Lukov - romantické zříceniny kdysi slavného hradu

Při procházkách přírodou na Vysočině můžete objevit velmi zajímavá místa, která v zimě mráz změní k nepoznání. Například ledové vodopády, proměněnou zimní krajinu v netradičním bílém hávu anebo zamrzlá lomová jezírka. Nenechte si ujít nejkrásnější zimní výpravy Vysočinou!

Přírodní park u Prelátova pramene v Mariánských Lázních

Na okraji Mariánských Lázní, v místech, kde park přechází do lesa, leží malebná louka, kterou protéká potůček plný žulových balvanů a dva rybníky dokreslují kouzlo tohoto místa. Před lety zde byl objeven pramen, který dostal jméno Prelátův a podle něj se jmenuje i tento jedinečný kousek přírody.

Stezka Valaška – stezka mezi korunami stromů Pustevny

Nadzemní panoramatická Stezka Valaška je dlouhá 610 metrů, přičemž lesní úsek po věž je dlouhý 390 metrů a zbytek tvoří chodník na 22 metrů vysokou kaskádovitou věž. Součástí je skleněná vyhlídková plošina a 150 metrů dlouhý zavěšený „himálajský“ chodník.

Dívčí Kámen – romantická zřícenina na soutoku Křemžského potoka a Vltavy

Monumentální romantická zřícenina rozprostřená na vysoké skále v překrásné přírodě nad soutokem Křemžského potoka a řeky Vltavy mezi městy České Budějovice a Český Krumlov.

Stezka v oblacích Dolní Morava

Dívčí Kámen - romantická zřícenina na soutoku Křemžského potoka a Vltavy

Na Dolní Moravě se v prosinci 2015 otevřela nová stavba, která návštěvníkům umožní projít se v korunách stromů s jedinečným výhledem na horské masivy v okolí. Svým tvarem má připomínat let nočního motýla. „Stezku v oblacích“ najdete poblíž horní stanice lanovky Sněžník ve výšce 1 116 metrů.

Přírodní sáňkařská dráha Černá Studnice – Smržovka

Na čtyřkilometrovou přírodní sáňkařskou dráhu se můžete vydat v Jizerských horách. Vede lesy a po obecních cestách od rozhledny Černá Studnice až dolů do Smržovky.

Unikátní spirálová rozhledna v Kobylí na Kobylím vrchu

V Kobylí na Břeclavsku objevíte krásnou rozhlednu. Unikátní je především svým tvarem a tím, že je přístupná i pro vozíčkáře. Stavba byla postavena roku 2018. Rozhledna vysoká 7,5 metru stojí na nejvyšším bodě v obci, a to Kobylím vrchu, kterému místní říkají Homole, ve výšce 334 metrů nad mořem.

Pohádková stezka v lesích u Hradce Králové

Vydejte se s dětmi na pohádkové putování královéhradeckými lesy. Potkáte zde draka Větvičku, borůvkovou vílu a další postavičky vyřezávané ze dřeva. K tomu se dozvíte spoustu zajímavých věcí o stromech, zvěři a lesním hospodářství.

Středobrdská magistrála – na běžkách Brdami

Středobrdská magistrála, kterou udržuje během zimy několik místních nadšenců, začíná v Zaječově a končí u Příbrami. Základní varianta je dlouhá 23 kilometrů a vede přes Orlov, Obecnické sedlo, vrchol Velkého Toku, bývalou hájovnu Carvánka či vodní nádrž Palmovka.

Lesní areál Hájemství u Dvora Králové nad Labem

Lesní areál v osadě Hájemství je určen všem milovníkům přírody. Nachází se zde řada dřevěných soch, keltský stromový kalendář, model Krkonoš, cestu dřeva nebo hřbitov odpadků. V areálu začíná naučná stezka Lesem království, která končí u přehrady Les království.

Pohádková stezka Po stopách Popelky na Švihově

Pohádkovou stezku po stopách nejslavnější pohádkové postavy Popelky, naleznete nedaleko hradu Švihova. Stezka vás zavede například do sadu, kde Popelka chovala svou sovu Rozárku nebo k rybníku, do kterého se i s kočárem převrhla zlá macecha s Dorou.

Barevné ledopády Pulčínských skal

Přírodní sáňkařská dráha Černá Studnice - Smržovka

Ledový poklad v podobě několikametrových oranžových ledopádů, můžete objevit v Javorníkách. Přírodní útvar je současně také botanickou raritou – led totiž obarvuje sněžná řasa.

Brtnické ledopády – barevný zázrak Českého Švýcarska

Pokud vás láká dobrodružství v zimní krajině a neodradí vás prodírání se sněhovými závějemi, vyrazte k unikátním ledopádům nedaleko obce Brtníky. Čeká vás tu opravdový zážitek v podobě barevných kaskád z ledu, které v jiném ročním období neuvidíte.

Naučná stezka Kladskými rašeliništi

Naučná stezka Kladská seznamuje s historií osady Kladská, faunou a flórou Slavkovského lesa a přírodní rezervace Kladské rašeliny. Na trase dlouhé 9 km se seznámíte s místní faunou i flórou jak na vlastní oči.

Černohorská sáňkařská cesta

Sáňkařská cesta z Černé hory po Zvonkové cestě do Janských Lázní vede místy, kudy se jezdilo na rohačkách již před 100 lety. Užijete si krásnou jízdu úbočím Černé hory nad Klausovým dolem na cestě dlouhé 3 500 m s převýšením 560 m.

Obora svatý Linhart v Karlových Varech s visutými můstky

Obora sv. Linhart, která se rozkládá na ploše téměř 70 hektarů, kromě klasické pozorovatelny nabízí i ojedinělý pohled na zvířata a krajinu, a to shora. K tomu účelu slouží soustava můstků, která místy vyvede stezku až do šestimetrové výšky.

„>  „>  „>  „>  „>  „>  „>  „>  „> 

© Seznam.cz, a.s., 2021 a dalšíZobrazit mapuKultura

21 turistických novinek, které vám v roce 2021 nesmí uniknout!

Vydáno 19. ledna 2021I když byl minulý rok velmi náročný, podařilo se dokončit řadu dlouhodobých rekonstrukcí, vytvořit nové expozice a připravit pro budoucí návštěvníky řadu dalších zajímavostí. Co si tedy zapsat do diářů a kam se letos vypravit? Přehled toho nejlepšího, co nás v roce 2021 čeká vám přináší Kudy z nudy.5/5 (4 hodnocení)

1. Otevření Severočeského muzea v Liberci

severočeské muzeum liberecSeveročeské muzeum v Liberci prošlo bezmála tříletou rekonstrukcí. Zatím je otevřeno jen virtuálně. Návštěvníkům se jeho prostory, které získaly moderní vzhled, otevřou pravděpodobně v únoru 2021. Těšit se můžete na zbrusu nové expozice uměleckých řemesel a průmyslu, kterým bude vyhrazeno celé jedno patro muzea. Nahlédnete tak do jednotlivých historických období, od starověku, přes středověk, renesanci a baroko až po současnost.

V přízemí bude nově k vidění instalovaný depozitář, aby mohli návštěvníci nahlédnout i do prostor, kam se běžně není možné dostat. Budou zde vystaveny předměty z různých fondů, například skla či uměleckého kovářství, a to formou depozitárního uložení, aby si návštěvníci udělali představu, jak to v něm vypadá.

Severočeské muzeum bylo založeno v roce 1873 jako uměleckoprůmyslové muzeum a v českých zemích je nejstarším muzeem tohoto typu. Vstupní schodiště nově střeží bronzové sochy lva a lvice z dílny známého českého výtvarníka Jaroslava Róny. Není to však žádná převratná novinka – se lvy se počítalo už v původním projektu z 19. století.


2. Královská mincovna v Kutné Hoře aneb centrální banka středověku

vlašský dvůrVlašský dvůr v Kutné Hoře proslavila ražba legendárních pražských grošů. Atmosféru středověku nyní do detailů přibližuje zcela nová expozice s názvem Královská mincovnaVlašský dvůr se dočkal rozsáhlé renovace expozice po dlouhých 13 letech!

Hlavním cílem expozice je vyprávět poutavý příběh dějin Vlašského dvora, který se dá bez nadsázky nazvat „českou centrální bankou středověku“. Expozice je rozdělena na tři tematické okruhy: dějiny stavby, proces výroby mince a Pražský groš. Zapomeňte však na zaprášené skleněné vitríny! Expozice plně využívá moderních vizuálních prostředků a technologií, jako je velkoplošná obrazovka nebo LED diodové osvětlení a svým konceptem si nezadá s nejmodernějšími muzejními expozicemi v Evropě.


3. Hrad Strakonice a maltézští rytíři

hrad strakoniceGenerální rekonstrukci dokončuje hrad StrakoniceMuzeum středního Pootaví. Naprostým unikátem bude nová expozice řádu maltézských rytířů, která vznikla v prostorách bývalé komendy maltézského řádu a její zkušební provoz začne již od února 2021. Komenda řádu sloužila od roku 1243 až do roku 1925.

V nových expozicích nebude chybět ani největší sbírka dud ve střední Evropě nebo výstavy motocyklů zbraní. Mezi další novinky bude patřit expozice textilnictví a průmyslová výroba značky ČZ. Své místo bude mít na strakonickém hradě také tradice loutkového divadla. Prvním návštěvníkům se otevře nejspíše v červenci 2021.

4. Hrad Helfštýn je jako nový

nový hrad HelfštýnHrad Helfštýn letos otevře již 6. března 2021. Milovníci hradní architektury budou moci obdivovat zcela zrekonstruované interiéry, včetně hradního paláce, jehož rekonstrukce po tři sezóny omezovala provoz hradu.

Po dvou stoletích chátrání, desítkách let hledání cesty záchrany a třech letech stavebních prací nabídne hradní palác z ochozu unikátní výhled do údolí Moravské brány. Po dvě staletí nebylo torzo paláce zastřešeno, což už ale neplatí. Palác se dočkal proskleného zastřešení, a navíc i několika schodišť a můstků, které propojily místa, kam lidská noha nevkročila po celá staletí. Těšit se můžete opět i na expozice uměleckého kovářství archeologické artefakty pocházející z výzkumu z minulých let, ale i kamenicko-sochařské články jako žebra, konzoly nebo svorníky.

5. Do Adršpašských skal už pouze s rezervací

Skalní město AdršpachOd dubna 2021 již nebude možné jen tak přijet na výlet do skalního města v Adršpachu. Městečko v klínu skal doufá, že tím zabrání přílišné návštěvnosti skal a přetížení silnic v okolí skalního města. Rezervace bude dostupná na oficiálním webu skalního města, zatím je rezervační systém ve fázi vývoje. Díky němu ale bude možné v budoucnu zakoupit vstupné do skal a získat i parkovací místo na konkrétní časové období.

Turisté se do skal vypravují od 18. století – tehdy několikadenní požár zničil okolní bujnou vegetaci a vynikla tak krása skvostných pískovcových útvarů. Od této doby tu začaly vznikat turistické stezky a horolezci postupně dobývali jeden skalní útvar za druhým. Z 18. století pochází také většina pojmenování místních skalisek. Mezi nejznámější patří Milenci, Starosta a Starostová, Homole cukru, Krakonošova lenoška, Džbán nebo Sloní náměstí.

6. Nové muzeum Svět Škodovek v Mrači

ŠkodovkaAutomuzeum Svět Škodovek mezi Mračí a Čerčany v Posázaví se otevře příznivcům automobilové techniky na jaře 2021. Naleznete zde prototypy závodních i užitkových vozů této oblíbené české značky, jde o největší ucelenou soukromou sbírku sportovních škodovek na světě!

V areálu muzea nahlédnete také do staré učebny autoškoly s kompletním stimulátorovým vybavením a mnoha dobovými pomůckami. Muzeum se také zabývá historií dopravního značení v Československu. Součástí areálu by měl být do budoucna také závodní okruh.


7. Zámek Vimperk pozve do muzea i na klasickou prohlídku

zámek vimperkZámek ve Vimperku prochází zevrubnou rekonstrukcí. Nově nabídne svým návštěvníkům muzejní expoziceMuzea Vimperska i klasickou prohlídkovou trasu zámeckými interiéry, které vyzdobí i vzácné vlámské tapiserie ze 17. století.

Návštěvníci se mohou těšit také na opravené nádvorní fasády i zcela nové návštěvnické zázemí. Zámecká prohlídková trasa bude ozvláštněna zrestaurovaným záklopovým stropem ze 17. století. Poprvé se na ni mohou milovníci památek vydat 1. května 2021.


8. Dokončení oprav barokního Clam–Gallasova paláce v Praze

clam-gallasův palácNa Starém Městě pražském probíhá generální rekonstrukce barokního Clam–Gallasova paláce. Vrcholně barokní podobu paláce vytvořil stavitel Tomáš Haffenecker podle návrhu vídeňského dvorního architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu pro hraběte Jana Václava Gallase. Podle odborníků jde o jeden z nejlépe dochovaných šlechtických městských paláců na světě
Celková proměna paláce má být dokončena do konce roku 2021. V historicky cenné budově by měly vzniknout restaurace, vinárna i výstavní prostory. Plocha nádvoří, spolu s interiéry paláce, umožní konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí, koncerty, divadelní stagiony apod.

9. Zpřístupnění katedrály svatého Bartoloměje v Plzni

chrám sv. BartolomějeKatedrála sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží u nás bezpochyby patří k nejobdivovanějším dominantám západočeské metropole2. června letošního roku se gotický klenot opět otevře veřejnosti po náročné revitalizaci, a to i s novou půdní expozicí nad katedrálou, která je součástí vstupu na věž.

Věřící i turisté, kteří do katedrály po opravě přijdou, zaznamenají hlavně nové osvětlení, vyhřívané lavice, sociální zázemí a nově přístupné podkroví. V tomto prostoru, odkud budou moci lidé nahlédnout do gotického krovu, bude umístěna nová expozice o historii katedrály a historii zvonů.

10. Zámek Telč pootevře své brány

Zámek TelčTaké na zámku v Telči probíhá dlouhodobá rekonstrukce. Letos by se ale měla památka částečně otevřít. Návštěvníci by tak mohli spatřit novou expozici v 15 místnostech zámku, která je seznámí s místní historií a dovolí nahlédnout do kaple Všech svatých s náhrobky „otce Telče“ Zachariáše z Hradce a jeho první ženy Kateřiny z Valdštejna.

Trasa A nadále zůstává v péči restaurátorů, pokud to situace dovolí, telčští průvodci vás provedou trasou B, která ukazuje byt posledního majitele. Otevřít by se měla k 1. květnu2021.

11. Větrný mlýn na Kanciborku v Třebíči ožije

Větrný mlýn na Kanciborku_město TřebíčTřebíči se od jara 2021 otevře po opravě velmi zajímavá památka, kterou je větrný mlýn na Kanciborku. Starodávný větrný mlýn holandského typu pochází z roku 1836. Byl postaven v pro potřeby Budischowského závodu a mlela se v něm smrková i borová kůra na takzvané tříslo – to pak sloužilo koželuhům k čištění kůží.

Od jara bude na větrníku možnost prohlídky. V přízemí vznikne expozice koželužství s ukázkou mletítřísla a v prvním patře bude možné nahlédnout do nouzového bytu, který zde býval v letech 1929 až 1977.


12. Muzeum keramiky v Bechyni

muzeum keramikyMezinárodní muzeum keramiky bude nově umístěno v bývalém domě služeb v Bechyni. Nově bude v provozu po celý rok, návštěvníci zde naleznou menší stálou expozici keramiky.

Muzeum bude prostory využívat i pro krátkodobé expozice, které mají v budoucnu hostit třeba i výstavy designu, malby, soch nebo grafiky. První návštěvníci si prohlédnou nové expozice v září 2021.

13. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře dokončí opravy

Poutní kostel ŽďárObnova národní kulturní památky zapsané na Seznam UNESCO – poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře probíhá od roku 2018. Restaurátoři se zaměřují na obnovu exteriéru (fasáda, okna) i na interiéru památky (omítky, štuková výzdoba, mobiliář…).

Součástí projektu je i obnova poutní louky přiléhající ke kostelu. Místo se tak začíná měnit v poutní louku, čímž se navrací ke svému původnímu účelu. Práce by měly být hotové v průběhu letošního roku.

14. Nové muzeum náklaďáků Tatra v Kopřivnici

Slovenský Strelačervnu 2021 se otevře zcela nové Muzeum automobilů Tatra v Kopřivnici. Vzniká v hale bývalé slévárny na okraji továrního areálu Tatry. Kopřivnická automobilka má pro novou expozici připraveno sedmdesát veteránů či první vůz, který jel dakarskou rallye. Nová expozice se tematicky se zaměří především na nákladní vozy.
 Nový domov tu najde i vlak Slovenská strela, která dlouhou dobu stála před muzeem a dva poslední roky byla v rekonstrukci. Obnovený vůz bude také občas také jezdit v rámci takzvaných nostalgických jízd.


15. Rozhledna Cvilín v Krnově prokoukne

rozhledna cvilín: zdroj_ Info KrnovDo poloviny roku 2021 potrvá obnova cvilínské rozhledny. Kromě základů jsou dalšími problematickými místy venkovní přístupový ochoz včetně schodiště, betonové římsy, balkon, ztužovací ocelové pásy, střecha, vnitřní schodiště a zejména vyhlídková terasa, jejíž zděné zábradlí s cimbuřím není stabilní.

Dvacet osm metrů vysoká rozhledna na Cvilíně byla postavena v letech 1902 až 1903 podle projektu architekta Ernsta Latzela z iniciativy Moravskoslezského horského spolku a za velké finanční podpory knížete Jana II. z Lichtenštejna.

16. Na Pernštejně se otevře Vrchnostenská zahrada

PernštejnHrad Pernštejn patří mezi naše nejzachovalejší a nejznámější památky, avšak málokdo zná zdejší komplex pernštejnských zahrad pod jeho hradbami. Ty v roce 2020 prošly komplexní revitalizací a v sezóně 2021 se konečně otevřou turistům.

Okrasná zahrada získala svou původní podobu z počátku 19. století, kdy patřila mezi patnáct nejvýznamnějších zahrad na Moravě a ve Slezsku. Nový prohlídkový okruh zahradou nabídne návštěvníkům možnost samostatné nebo komentované prohlídky, ale také klidovou zónu a procházky různé náročnosti včetně části přístupné návštěvníkům s omezenou mobilitou. V původně užitkové části zahrady bude umístěna expozice prezentující obnovené dílo zahradního umění se zaměřením na smyslové vnímání zahrady včetně jejího haptického modelu. Ke zlepšení standardu poskytovaných služeb přispěje i nová, na terase umístěná venkovní kavárna s vyhlídkou.

17. Vzkříšení dřevěného kostela v Gutech

kostel guty_zdroj npúŠikovným tesařům se podařilo dokončit repliku vyhořelého kostela v Třinci-Gutech. Kostel z 16. století shořel v roce 2017, když oheň úmyslně založili tři mladíci. V letních měsících roku 2020 se podařilo dokončit hrubou stavbu, od září pokračovaly práce na interiérech. Cílem všech zúčastněných bylo vytvořit takový mobiliář, který odpovídá tomu původnímu.

Znovu postavený kostel bude dokončený do května 2021, vysvěcení stavby a první bohoslužba by se měla konat dne 23. 5. 2021. Kostel bude oproti minulým letům dobře požárně zabezpečen, aby se neštěstí nemohlo opakovat.

18. Otevření pevnosti Dobrošov

Pevnost DobrošovV květnu roku 2018 začala plánovaná rekonstrukce pevnosti Dobrošov na Náchodsku. Opravy, které potrvají do června 2021 zahrnují tři podzemní sály, schodiště a výtah. Výletníci asi nejvíce ocení nové návštěvnické centrum, které nabídne přednáškový sál, občerstvení i sociální zázemí. Hotovo by mělo být do podzimu 2021.

Dobrošovská pevnost se začala stavět v září 1937, aby společně s dalším pohraničním opevněním chránila republiku proti nacistickému Německu. Do uzavření Mnichovské dohody o odstoupení pohraničních území Československa Německu v září 1938 ale pevnost nebyla dokončena.

19. Nové krypty a sklepení v klatovských katakombách

katakomby klatovyKlatovské katakomby chystají další novinky ve svých expozicích. Návštěvnická trasa se rozroste o dosud nevyužívané sklepy. Součástí prohlídek po dokončení rekonstrukce nově budou i krypty směrem k Divadelní ulici. Návštěvníci si prohlédnou nové exponáty i ostatky, které dosud nebyly vystavené. Nová expozice by měla být hotová do letní sezóny 2021.

Příprava nového prohlídkového okruhu nijak nezasáhne do běžného provozu katakomb, hlavní expozice zůstane nadále přístupná. Otevře se opět, jakmile to dovolí vládní opatření.

20. Pernštejnská rezidence na pardubickém zámku

Zámek PardubiceZámek Pardubice je stále v rekonstrukci, i když návštěvníkům zůstávají přístupné expozice archeologie, historická expozice Pardubice – příběh města a expozice skla. K těmto novým výstavám přibyde během roku 2021 další, která rozsáhlou obnovu završí.

Expozice s názvem Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách se začne budovat hned poté, co zámek na konci dubna 2021 opustí stavbaři. Její součástí budou například „mluvící obrazy“ Pernštejnů, které ožijí v přítomnosti návštěvníků, nebo animace stavebně historického vývoje pardubického zámku včetně 3D modelů. Expozice, která zároveň připomene 500. výročí Viléma z Pernštejna, by měla být hotova do konce roku 2021.

21. Novinky z Krkonošských hřebenů: Petrovka a nouzové přístřešky

útulny KrkonošeNa krkonošských hřebenech čekají letos návštěvníky nové stavby. Konkrétně se jedná o několik let restaurovanou Petrovu boudu, kterou se podařilo dokončit v květnu 2020, ale zatím se kvůli vládním nařízením nemohla otevřít návštěvníkům. Zčásti bude sloužit firemní rekreaci společnosti Unicorn, přístupná bude ale i veřejnosti, a to včetně ubytování.

Druhou novinkou jsou originální nouzové přístřešky, které pomohou přečkat v nouzi špatné počasí. Šest přístřešků měli za úkol vytvořit a zrealizovat studenti architektury z ČVUT. Jejich nápadité výtvory potkáte například u Bílého Labe, pod Dvoračkami, na Rýchorském kříži nebo soutoku řeky Mumlavy s Lubošskou bystřinou.

Další novinky, na které se letos můžete těšit

  • skokanské můstky harrachovHarrachově se podařilo po letech chátrání obnovit skokanské můstky K40, K70 a K90! Nyní můstky opět slouží českým reprezentantům.
  • Z rybích sádek na Bečově postupně vzniká jedna z největších vodních zahrad v republice. Rozšíří areál tamní botanické zahrady a poslouží i jako zásobárna rostlin mizejících z českých vod.
  • Klášterní zahrady v Emauzích se letos dočkají obnovy. V jižní zahrad mezi ulicemi Pod Slovany, Trojickou a Vyšehradskou, jsou drobné dřevěné stavby, které by měly být využity jako návštěvnické zázemí, vzniknout by tu měla i nová kavárna.
  • Na jaře 2021 se turistům otevře nová trasa Ludvíkovským skalním městem v Jeseníkách.
  • Další zajímavou novinkou bude dokončení rekonstrukce chaloupky Maxe Švabinského.
  • Po rozsáhlých opravách se otevře návštěvníkům v letošní sezóně klášter Osek. Restaurátoři vrátili budově někdejší lesk vysoce hodnotného barokního interiéru s vynikající malířskou a štukatérskou výzdobou.

Petrova bouda ve Špindlerově Mlýně

Petrova bouda leží na hřebenu Krkonoš u státní hranice s Polskem. První zmínka je z roku 1790, kdy na současném místě stávala letní chata. Osud boudy zpečetil požár, který vypukl 31. července 2011. V současné době je na hřebenech postavená nová Petrovka, otevřít by se měla v průběhu roku 2021.

Zámek Pardubice – perla města perníku

V zámku je umístěno Východočeské muzeum se stálou expozicí zbraní, pohlednic a rozsáhlou sbírkou českého skla. Za prohlídku určitě stojí raně renesanční sály s unikátními nástěnnými malbami. Dodnes se dochovalo původní opevnění s dělovými rondely.

Katakomby Klatovy – tajemství ukryté pod jezuitským kostelem

V Klatovech najdete raritu evropského charakteru – krypty pod klatovským jezuitským kostelem zasvěceným Neposkvrněnému početí Panny Marie a sv. Ignácovi, dnes známé jako klatovské katakomby. Podle plánů stavitelů se staly pohřebištěm příslušníků jezuitského řádu, šlechty, vojska i měšťanů.

Pevnost Dobrošov u Náchoda – z důvodu rekonstrukce zavřeno

Rozestavěná dělostřelecká tvrz Dobrošov nedaleko Náchoda ve východních Čechách byla součástí Československého pohraničního opevnění z let 1935-1938. Tvrz měla palbou krýt náchodské údolí. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce je v letech 2019 – 2021 zavřeno.

Dřevěný kostelík v Gutech

V Gutech, městské části města Třince, stával dřevěný katolický kostel Božího těla z roku 1563 s katolickým hřbitovem. V noci z 1. na 2. srpna 2017 kostelík zničil požár. Od jara do podzimu 2020 se na místě shořelého kostelíka stavěla přesná replika. Dokončení všech prací je plánováno na květen 2021.

Vrchnostenská zahrada na hradě Pernštejn

Hrad Pernštejn patří mezi naše nejzachovalejší a nejznámější památky, avšak málokdo zná zdejší komplex pernštejnských zahrad pod jeho hradbami. Ty prošly komplexní revitalizací a od roku 2021 se otevřou veřejnosti.

Rozhledna Cvilín u Krnova

Rozhledna je v roce 2021 stále uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Zelená hora – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou je národní kulturní památka zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Byl postaven na začátku 20. let 18. století a je nepochybně nejosobitějším dílem J. B. Santiniho Aichla.

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni

Mezinárodní muzeum keramiky bude od září 2021 umístěno v bývalém domě služeb v Bechyni. Do té doby probíhá náročná rekonstrukce. Nová pobočka AJG v Bechyni bude mít celoroční provoz

Větrný mlýn na Kanciborku v Třebíči

Starý mlýn na mletí třísla stojí ve čtvrti Stařečka. Byl postaven v roce 1836 pro potřeby Budischowského závodů a mlela se v něm smrková i borová kůra na takzvané tříslo. Od jara 2021 se poprvé otevře turistům.

Zámek Telč – klenot moravské renesance

Navštivte renesanční zámek v Telči, kde se natáčela celá řada pohádek. Nejznámější je bezesporu Pyšná princezna. Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury.

Clam-Gallasův palác v Praze

Mohutná budova Clam-Gallasova paláce v Husově ulici na Starém Městě pražském leží na křižovatce důležité středověké spojnice Pražského hradu s centrem Starého Města, zvané též Královská cesta, a prastaré komunikace vedoucí k Vyšehradu.

Státní zámek Vimperk

Státní zámek Vimperk je památkovým objektem, který prochází rozsáhlou obnovou. Od sezóny 2021 bude turistům zpřístupněn jak okruh Dolní zámek, tak i okruh Horním zámkem, kde bude instalována nová prohlídková trasa, a expozice Muzea Vimperska.

Skalní město Adršpach – největší skalní město v České republice

Broumovský výběžek nabízí skvělé příležitosti k trávení aktivní dovolené. Adršpašsko-teplické skály jsou největším a nejdivočejším skalním městem Střední Evropy, které fascinuje turisty a vandrovníky už od 18. století.

Strakonický hrad

Celá staletí stojí na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích středověký hrad. Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu Strakonic.

Severočeské muzeum v Liberci

Severočeské muzeum v Liberci prošlo mezi lety 2018 až 2020 nákladnou rekonstrukcí. Návštěvníkům se jeho zrekonstruované prostory, a nové moderní expozice otevřou v únoru 2021.

Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Dominantou náměstí Republiky v Plzni je zcela určitě katedrála sv. Bartoloměje. Chrám je zřetelný již z dálky se svou téměř 103 m vysokou věží. Klenotem chrámu je Šternberská kaple z první poloviny 16. století, která sloužila jako rodinná hrobka.

Hrad Helfštýn nabízí návštěvníkům poučení i zábavu

Hrad Helfštýn je od Lipníka nad Bečvou vzdálen pouhé 4 km. Je přirozeným kulturním centrem regionu a známým místem mezinárodních setkání uměleckých kovářů „Hefaiston“ se stálou expozicí. Po dlouhé rekonstrukci je hrad s torzem renesančního hradního paláce opět zpřístupněn.

Automuzeum Svět Škodovek v Mrači

Automuzeum Svět Škodovek se zabývá všemi vozy značky Škoda. Naleznete zde prototypy závodních i užitkových vozů této oblíbené české značky, jde o největší ucelenou soukromou sbírku sportovních škodovek na světě. Veřejnosti se otevře na jaře 2021.

Nouzové útulny v Krkonoších

Nouzové přístřešky slouží v horách při nepřízni počasí zbloudilým turistům, kteří se nestihli schovat před bouřkou, vánicí, větrem nebo deštěm, jako úkryt na pár hodin nebo i přes noc. V Krkonoších jich najdete šest, většinou v blízkosti křižovatek turistických cest.

Vlašský dvůr v Kutné Hoře – nahlédněte do královské mincovny

Jestlipak víte, co to byla „gysárna“, uhádnete, co se asi dělalo v „prenárně“, kdo to byl „prubíř“? Odpovědi na všechny tyto otázky se dozvíte v nové expozici „Královská mincovna“ v kutnohorském Vlašském dvoře.

Technické muzeum Tatra v Kopřivnici

Technické muzeum Tatra dokumentuje a chrání obraz zrození a historického vývoje prvních dopravních prostředků v tehdejším Rakousko-Uhersku. Právě tady si uvědomíte, že dnes si život bez aut už ani nedokážeme představit.

Motorový železniční vůz Slovenská strela v Kopřivnici

Slovenská strela je unikátní železniční motorový vůz, jediná movitá národní kulturní památka v Moravskoslezském kraji. V současné době probíhá generální oprava, která potrvá až do roku 2020.

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Muzeum založené v roce 1894 spravuje stálé expozice v prostorách strakonického hradu a od roku 2008 také unikátní areál Vodního mlýna v Hoslovicích. V současné době prochází muzeum rozsáhlou rekonstrukcí. Otevřeny jsou jen aktuální výstavy, černá kuchyně a vyhlídková věž Rumpál.

Vaření s levandulí i bez ní, levandulové dezerty, nápoje a spousta dalších produktů…

Kouzelné a levandulí provoněné místo, které nemá nikde na světě obdoby. Nachází se přímo na náměstí v Úsově hned pod úžasným Úsovským zámkem. Vybere si zde každý, venku je stylová předzahrádka a pro vaše ratolesti je připraven dětský koutek.Výdejní okénko funguje.

Tel 604 744 534 Bistro Usov

Informační tabule

Najít nejbližší staniciNázev staniceHledatVýchozí


Vybrat stanici ze seznamu

QR Kód ke stažení aplikace pro Android

Jízdní řád

Správa železnic je tvůrcem jízdních řádů na železnici ČR. Níže naleznete tabulky jízdních řádů ke stažení v elektronické podobě ve formátu PDF.

Správa železnic nevyřizuje připomínky a podněty veřejnosti k jízdnímu řádu. Pro uplatnění připomínek a podnětů je třeba oslovit přímo dopravce příslušného vlaku, kontakty najdete zde.

Kompletní jízdní řád na rok 2021 je ke stažení zde

Na základě dodatečných požadavků dopravců a dalších připomínek byly po uzávěrce vydání KJŘ 2021 provedeny změny na těchto tratích: 030, 040, 046, 064, 080, 081, 082, 083, 085, 089, 090, 120, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 200, 201, 202, 220, 228, 232, 249 a 291. (aktuální stav k 10.12.2020) 

Vzhledem k pokračující nepříznivé epidemické situaci a s ní souvisejícímu omezování vlakové dopravy neodpovídají tabulkové jízdní řády na některých tratích skutečnosti. Aktuální informace o jízdě vlaků nabízí aplikace Najdi spoj na webových stránkách Správy železnic. 

Číslo tratěTraťový úsek
001Praha – Česká Třebová – Přerov – Bohumín (dálková doprava)
002Praha – Česká Třebová – Brno – Kúty (dálková doprava) 
010Kolín – Česká Třebová (regionální doprava) 
011Praha – Kolín (regionální doprava)
012Pečky – Bečváry, Bošice – Kouřim
014Kolín – Ledečko 
015Přelouč – Prachovice
016Holice – Chrudim 
017Česká Třebová – Dzbel, Chornice – Velké Opatovice
018Choceň – Litomyšl
020(Praha -) Velký Osek – Hradec Králové 
021Týniště nad Orlicí – Letohrad, Častolovice – Solnice
023Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách 
024Ústí nad Orlicí – Mlýnický Dvůr
025Dolní Lipka – Hanušovice
026Choceň – Náchod, Opočno pod Orlickými horami – Dobruška
027Starkoč – Broumov
030(Hradec Králové – ) Jaroměř – Liberec
031Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř
032(Hradec Králové – ) Jaroměř – Trutnov
034Smržovka – Josefův Důl
035Železný Brod – Tanvald
036Liberec – Harrachov – Szklarska Poręba Górna
037Liberec – Jindřichovice pod Smrkem, Frýdlant v Čechách – Černousy
038Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem
040Chlumec nad Cidlinou – Trutnov
041Hradec Králové – Jičín – Turnov
042Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou
043Trutnov – Lubawka
044Kunčice nad Labem – Vrchlabí
045Trutnov – Svoboda nad Úpou
046Lomnice nad Popelkou – Stará Paka
047Trutnov – Teplice nad Metují
060Poříčany – Nymburk
061Nymburk – Jičín
062Chlumec nad Cidlinou – Křinec
063Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov
064Mšeno – Mladá Boleslav – Lomnice nad Popelkou
070Praha – Turnov 
071Nymburk – Mladá Boleslav
072Ústí nad Labem – Lysá nad Labem 
073Ústí nad Labem – Děčín
074Čelákovice – Neratovice
076Mělník – Mšeno 
080Mladá Boleslav – Jedlová (- Rumburk) 
081Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Rumburk
082Česká Kamenice – Kamenický Šenov
083Děčín – Bad Schandau – Dolní Poustevna – Rumburk 
084Rumburk – Panský – Mikulášovice, Rumburk – Krásná Lípa – Panský 
085Rybniště – Varnsdorf
086Liberec – Česká Lípa – Benešov nad Ploučnicí (- Děčín)
087Lovosice – Česká Lípa
089Liberec – Zittau – Varnsdorf – Seifhennersdorf 
090(Praha -) Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem (- Děčín)
091Praha-Hostivař – Kralupy nad Vltavou
092Neratovice – Kralupy nad Vltavou
093Kralupy nad Vltavou – Kladno
094Vraňany – Lužec nad Vltavou
095Vraňany – Zlonice
096Roudnice nad Labem – Libochovice 
097Lovosice – Teplice v Čechách
110Kralupy nad Vltavou – Louny
111Kralupy nad Vltavou – Velvary
113(Litoměřice – ) Lovosice – Most
114Lovosice – Postoloprty
120Praha – Kladno – Rakovník
121Hostivice – Podlešín
122Praha – Hostivice – Rudná u Prahy
123Most – Žatec západ
124Lužná u Rakovníka – Jirkov
125(Lužná u Rakovníka -) Krupá – Kolešovice
126Most – Rakovník
130Děčín – Kadaň-Prunéřov
131Ústí nad Labem – Úpořiny – Most
132Kadaň-Prunéřov – Hradec u Kadaně
134(Ústí nad Labem -) Teplice v Čechách – Litvínov
135Most – Moldava v Krušných horách 
137Chomutov – Cranzahl
140Chomutov – Karlovy Vary – Cheb
141Karlovy Vary – Merklín
142Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt
144Nová Role – Loket předměstí
145Sokolov – Kraslice – Zwotental
146Cheb – Luby u Chebu
147Cheb – Bad Brambach (– Zwickau) 
148Cheb – Hranice v Čechách, Aš – Selb-Plößberg (– Hof)
149Karlovy Vary dolní nádraží– Mariánské Lázně, Krásný Jez – Horní Slavkov-Kounice
160Plzeň – Žatec (- Most)
161Rakovník – Bečov nad Teplou
162Rakovník – Kralovice u Rakovníka 
164Kadaň-Prunéřov – Podbořany, Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec
170(Praha -) Beroun – Plzeň – Klatovy
171Praha – Beroun (regionální doprava)
172Zadní Třebaň – Lochovice 
173Praha – Rudná u Prahy – Beroun 
174Beroun – Rakovník 
175Rokycany – Nezvěstice
176Plzeň – Radnice
177Plzeň – Bezdružice
178(Praha – ) Plzeň – Cheb
179Cheb – Schirnding (– Marktredwitz) 
180(Praha – ) Plzeň – Domažlice – Furth im Wald
181Nýřany – Heřmanova Huť
182Staňkov – Poběžovice
183Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín
184Domažlice – Planá u Mariánských Lázní
185Horažďovice předměstí – Domažlice
186Svojšín – Bor
190České Budějovice – Strakonice ( – Plzeň)
191Plzeň – Strakonice ( – České Budějovice)
192Nepomuk – Blatná
193Netolice – Týn nad Vltavou 
194České Budějovice – Černý Kříž 
195Rybník – Lipno nad Vltavou
196České Budějovice – Summerau
197Číčenice – Nové Údolí 
198Strakonice – Volary 
199České Budějovice – České Velenice
200(Praha -) Beroun – Protivín (- České Budějovice)
201Tábor – Ražice ( – Strakonice) 
202Tábor – Bechyně
203Březnice – Strakonice 
204Březnice – Rožmitál pod Třemšínem 
210Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany, Vrané nad Vltavou – Dobříš 
212Čerčany – Světlá nad Sázavou
220(Praha -) Benešov u Prahy – České Budějovice
221Praha – Benešov u Prahy (regionální doprava) 
222Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov 
223Olbramovice – Sedlčany
224Tábor – Horní Cerekev ( – Jihlava)
225Havlíčkův Brod – Veselí nad Lužnicí (- České Budějovice)
226Veselí nad Lužnicí – České Velenice
227Kostelec u Jihlavy – Slavonice
228Jindřichův Hradec – Obrataň
229Jindřichův Hradec – Nová Bystřice
230(Praha-) Kolín – Havlíčkův Brod 
231(Praha – ) Lysá nad Labem – Kolín 
232Praha – Lysá nad Labem – Milovice
233Čelákovice – Mochov 
235Kutná Hora – Zruč nad Sázavou
236Čáslav – Třemošnice
237Havlíčkův Brod – Humpolec
238Pardubice – Havlíčkův Brod
240Brno – Jihlava
241Znojmo – Okříšky
243Moravské Budějovice – Jemnice
244Brno – Hrušovany nad Jevišovkou – Šanov, Moravské Bránice – Ivančice 
246Břeclav – Znojmo
248Znojmo – Retz (-Wien) 
249(Jihlava město – ) Dobronín – Polná
250(Praha – ) Havlíčkův Brod – Tišnov (- Brno)
251Tišnov – Brno – Hustopeče u Brna, Hrušovany u Brna – Židlochovice 
252(Brno -) Šakvice – Kúty 
253Břeclav – Lednice
255Hodonín – Zaječí
256Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Tišnov
257Křižanov – Studenec
260Česká Třebová – Brno – Vyškov na Moravě
261Svitavy – Žďárec u Skutče
262Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice 
270Česká Třebová – Přerov, Rudoltice v Čechách – Lanškroun
271(Olomouc – ) Přerov – Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport – Studénka
272Bohumín – Chalupki – Katovice – Warszawa – Hel, Chalupki – Wroclaw – Berlin,  Bohumín – Zebrzydowice – Katowice,   Katowice – Kraków – Przemysl, Warszawa – Moskva
276Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou 
277Suchdol nad Odrou – Fulnek
278Suchdol nad Odrou – Nový Jičín
279Studénka – Bílovec
280Hranice na Moravě – Střelná (- Púchov), Horní Lideč – Bylnice
281Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm
282Vsetín – Velké Karlovice 
290Olomouc – Šumperk 
291(Olomouc – ) Zábřeh na Moravě – Kouty nad Desnou,  Petrov nad Desnou – Sobotín
292(Zábřeh na Moravě – ) Šumperk – Krnov 
294Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem 
295Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku
297Mikulovice – Zlaté Hory 
298Třemešná ve Slezsku – Osoblaha 
300Brno – Přerov (- Bohumín) 
301(Brno – ) Nezamyslice – Olomouc
303Kojetín – Valašské Meziříčí
304(Kroměříž/Chropyně -) Kojetín –Tovačov
305Kroměříž – Zborovice
306Prostějov – Dzbel 
307Prostějov – Červenka
308Litovel předměstí – Mladeč
309Olomouc – Drahanovice
310Olomouc – Opava, Rýmařov – Valšov
312Bruntál – Malá Morávka
313Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem
314Opava – Svobodné Heřmanice
315Opava – Hradec nad Moravicí
317Opava – Hlučín, Kravaře ve Slezsku – Chuchelná
320Ostrava – Bohumín – Čadca, Dětmarovice – Petrovice u Karviné
321Opava – Ostrava – Havířov – Český Těšín, Ostrava-Svinov – Ostrava-Kunčice
322Cieszyn – Český Těšín – Frýdek-Místek 
323Ostrava – Valašské Meziříčí, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
325Studénka – Veřovice
330Přerov – Břeclav
331Otrokovice – Vizovice
340Brno – Uherské Hradiště
341Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk, Újezdec u Luhačovic – Luhačovice
342Bzenec – Moravský Písek
343Hodonín – Vrbovce

Dopravci na síti

Provozování dopravní cesty ve vlastnictví státu je jednou ze základních povinností Správy železnic.
Rovný přístup na tuto drážní infrastrukturu mají zaručenou všichni dopravci, kteří splňují podmínky stanovené zákonem o dráhách.

Níže naleznete seznam dopravců působících na síti Správy železnic a porovnání jejich výkonů v osobní a nákladní dopravě.

Soubory ke stažení

Dopravci působící na síti Správy železnic (aktualizováno k 5. 1. 2021)PDF 
Podíl jednotlivých dopravců na výkonech v osobní a nákladní dopravě (k 19. 1. 2021)PDF 
Podíl jednotlivých dopravců na výkonech v osobní a nákladní dopravě za rok 2019PDF 

Mallorca dekarbonizuje veřejnou dopravu

Mallorca dekarbonizuje veřejnou dopravu

Baleárský ostrov mění image, obnovuje flotilu 223 autobusů, pouze sedm minibusů bude s naftovým pohonem podle normy Euro VI, většina pojede na CNG.Pro cestujícíÚterý, 10. listopadu 2020,rebusFlixBus zastavuje v Německu, Rakousku a Švýcarsku všechny spoje

FlixBus zastavuje v Německu, Rakousku a Švýcarsku všechny spoje

Německá vláda vyzvala občany k maximálnímu omezení cestování, v zemi se prakticky zastavil provoz dálkových linek. V Česku zůstávají hlavně ty nejdůležitější.Pro cestujícíStředa, 04. listopadu 2020,rebusOstravské double deckery vyjedou zítra poprvé do ulic

Ostravské double deckery vyjedou zítra poprvé do ulic

Cestující z Poruby do průmyslové zóny v Hrabové na lince 78 poprvé vyzkouší nové patrové autobusy Scania v pondělí 2. listopadu.Pro cestujícíNeděle, 01. listopadu 2020,rebusNový buspruh v Modřanské zrychlí linku 190

Nový buspruh v Modřanské zrychlí linku 190

Díky novému buspruhu v Braníku a Hodkovičkách dlouhému cca 800 metrů ušetří cestující v autobusové lince 190 v případě kolon až 10 minut.Pro cestujícíČtvrtek, 22. října 2020,rebusVe Varšavě je v ulicích maximální počet vozidel MHD

Ve Varšavě je v ulicích maximální počet vozidel MHD

Město omezilo počet lidí, kteří mohou cestovat v každém z vozidel MHD, zároveň zvýšilo počet vozidel. V pondělí 19. října vyjelo 1 560 autobusů a 425 tramvají.Pro cestujícíPondělí, 19. října 2020,rebusDÚK autobusy budou jezdit s dezinfekcí

DÚK autobusy budou jezdit s dezinfekcí

Ústecký kraj nechá nainstalovat na své náklady do všech autobusů veřejné dopravy na 300 bezdotykových dezinfekčních zařízení.Pro cestujícíPátek, 16. října 2020,rebusZpoždění a polohy autobusů PID na mapách

Zpoždění a polohy autobusů PID na mapách

Nová webová aplikace mapa.pid.cz nabízí více než tisíc aktivních spojů městské i příměstské dopravy s informacemi o jejich trase, zpoždění, bezbariérovosti a dalších parametrech.Pro cestujícíStředa, 07. října 2020,rebusPo Ústeckém kraji s DÚKapkou v mobilu

 Po Ústeckém kraji s DÚKapkou v mobilu

Aplikace Dopravy Ústeckého kraje vyhledá spojení, umožní nákup jízdenek všech dopravců integrované dopravy, zobrazí mapu i výluky a  zpoždění.Pro cestujícíČtvrtek, 01. října 2020,rebusČeské Budějovice a Prahu spojí rychlá autobusová linka

České Budějovice a Prahu spojí rychlá autobusová linka

V pondělí 5. října vyjede expresní přímá linka z Českých Budějovic do Prahy. Komfort zajistí autobus Neoplan Starliner s výrazně upraveným interiérem pro pohodlí cestujících.Pro cestujícíČtvrtek, 24. září 2020,rebusNové povinnosti pro dopravce v mezinárodní autobusové dopravě

Nové povinnosti pro dopravce v mezinárodní autobusové dopravě

Všechny osoby pobývající více než 12 hodin v uplynulých 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem nákazy, musí vyplnit příjezdový formulář.Pro cestujícíÚterý, 22. září 2020,rebus

Od 1. října nové přímé autobusové spojení z Pelhřimova a Humpolce do Prahy a Českých Budějovic

Od 1. října nové přímé autobusové spojení z Pelhřimova a Humpolce do Prahy a Českých Budějovic

UNITED BUSES vyjede na trasu České Budějovice, Třeboň, Jindřichův Hradec, Kamenici nad Lipou, Pelhřimov, Humpolec a Prahu komfortními autobusy NEOPLAN a MERCEDES-BENZ, MAN a SETRA.Pro cestujícíPondělí, 21. září 2020,rebus#VyletproCesko na podporu cestovního ruchu

#VyletproCesko na podporu cestovního ruchu

FlixBus rozdá přes 1 000 jízdenek zdarma a 30% slevu pro věrné zákazníky na cestování zelenými autobusy během října a listopadu.Pro cestujícíPondělí, 21. září 2020,rebusNa Žďársku lze koupit jízdenku v autobusech bezhotovostně

Na Žďársku lze koupit jízdenku v autobusech bezhotovostně

Od 1. září zavedl ZDAR možnost odbavení bankovními kartami. Hotovost nepotřebujete na spojích Veřejné dopravy Vysočiny, v MHD v Novém Městě a ve Velkém Meziříčí.Pro cestujícíStředa, 02. září 2020,rebusIntegrována je další část Středočeského kraje, Dobrovicko

Integrována je další část Středočeského kraje, Dobrovicko

Od soboty 29. srpna jezdí na Lítačku obyvatelé další oblasti Středočeského kraje, Dobrovicka na Mladoboleslavsku. Změna se týká 37 měst a obcí ve Středočeském kraji.Pro cestujícíStředa, 02. září 2020,rebusStudenti a senioři cestují po Středočeském kraji zdarma

Studenti a senioři cestují po Středočeském kraji zdarma

Projekt Středočeské jízdné z roku 2018 pokračuje. Žáci, studenti a senioři nad 65 let mohou požádat o proplacení částky za předplatní kupóny, u příměstské autobusové dopravy i za jízdenky.Pro cestujícíÚterý, 01. září 2020,rebusNávrat k předprázdninovému provozu v Praze a trvalé změny PID

Návrat k předprázdninovému provozu v Praze a trvalé změny PID

Od 31. srpna se vrací pražská MHD do předprázdninového provozu. Ve špičkách budou kratší intervaly, naopak večerních spojů s ohledem na menší poptávku pojede méně. Pro cestujícíPondělí, 31. srpna 2020,rebusOd neděle Flixbus navýší počty spojů do Liberce a Českého Krumlova, obnoví mostecký expres

Od neděle Flixbus navýší počty spojů do Liberce a Českého Krumlova, obnoví mostecký expres

Frekvence spojů mezi Prahou a Libercem se zvýší o dvě třetiny. Z Mostu se některé autobusy zrychlí o 35 minut, třetina spojů bude začínat v Chomutově.Pro cestujícíČtvrtek, 27. srpna 2020,rebusLitva pokračuje v nákupu školních autobusů

Litva pokračuje v nákupu školních autobusů

Litevské Ministerstvo školství, vědy a sportu zakoupilo a v srpnu předalo obcím dalších 45 nových žlutých školních autobusů Iveco Daily.Pro cestujícíStředa, 26. srpna 2020,rebusIntegrace zbývající části Rakovnicka

Integrace zbývající části Rakovnicka

Od soboty 15. srpna bude ve spolupráci ROPID a IDSK rozšířena integrovaná doprava Prahy a Středočeského kraje na další část Rakovnicka. Změny se dotknou 58 obcí ve třech krajích.Pro cestujícíPátek, 14. srpna 2020,rebusPo Ústeckém kraji vyjede DÚKmobil

Po Ústeckém kraji vyjede DÚKmobil

Pojízdná informační kancelář bude sloužit občanům hlavně v odlehlejších oblastech Ústeckého kraje, koupit půjde i jízdenku. DÚK letos slaví 5 let.Pro cestujícíČtvrtek, 13. srpna 2020,rebus

O horkém víkendu se cestující ve Zlíně a Otrovicích ochladili v MHD

O horkém víkendu se cestující ve Zlíně a Otrovicích ochladili v MHD

Z 34 vozidel, která vyjíždějí v sobotu a v neděli na linky nemají klimatizaci jen tři trolejbusy. DSZO začala s provozem klimatizovaných vozů v roce 2012 jako jeden z prvních městských dopravních podniků.Pro cestujícíPondělí, 10. srpna 2020,rebusDoubledeckery pro Ostravu dorazily do Česka

Doubledeckery pro Ostravu dorazily do Česka

V paskovském závodě Scania jsou dva dvoupodlažní autobusy na CNG pro Dopravní podnik Ostrava. Po dovybavení a homologaci, asi za dva měsíce, vyjedou s cestujícími.Pro cestujícíPondělí, 10. srpna 2020,rebusDalší část Středočeského kraje bude od 8. srpna integrována do PID

Další část Středočeského kraje bude od 8. srpna integrována do PID

V sobotu dojde k integraci autobusových linek v oblasti Kokořínska, mezi Mělníkem, Liběchovem, Mšenem, Mělnickým  Vtelnem a Všetaty. Po zrušení 17 linek bude 9 nových zavedeno.Pro cestujícíÚterý, 04. srpna 2020,rebusDnes vyjíždí nová linka na Lipno

Dnes vyjíždí nová linka na Lipno

Dopravní společnost AUTO-BEY po více než 30 letech podnikání v zájezdové dopravě a službách pro business klientelu začíná s linkovou dopravou.Pro cestujícíPátek, 31. července 2020,rebusNová mezinárodní linka propojí Frýdlantský výběžek s Žitavou

Nová mezinárodní linka propojí Frýdlantský výběžek s Žitavou

Linka 691 překročí pět krát hranici tří států. Spojí Hrádek nad Nisou, Zittau a Bogatynia přes Frýdlant s letoviskem Świeradów Zdrój na polské straně Jizerských hor. Vyjede 1. srpna.Pro cestujícíÚterý, 28. července 2020,rebusNová autobusová linka spojí Pardubice a Lipno nad Vltavou

Nová autobusová linka spojí Pardubice a Lipno nad Vltavou

Enjoy Europe ve spolupráci s dopravcem SKRIPT zahajuje k 1. srpnu provoz na své první vnitrostátní autobusové lince 650200 Pardubice – Hradec Králové – Praha – Český Krumlov – Lipno nad Vltavou.Pro cestujícíÚterý, 21. července 2020,rebusFlixBus zvyšuje frekvenci ve vnitrostátní síti, přidává spoj do Chorvatska i Francie

FlixBus zvyšuje frekvenci ve vnitrostátní síti, přidává spoj do Chorvatska i Francie

Více spojů na trase Praha-Karlovy Vary a Praha-Chomutov-Most, nové spojení do Slavonie ve východním Chorvatsku a noční spoj do francouzského Lyonu a dalších čtyř měst.Pro cestujícíPátek, 17. července 2020,rebusNa autobusových i trolejbusových linkách v Jihlavě vyjedou brzy nová vozidla

Na autobusových i trolejbusových linkách v Jihlavě vyjedou brzy nová vozidla

Do krajského města Vysočiny přijely první autobusy Solaris Urbino a v Plzni vyrazil na zkušební jízdy nový jihlavský trolejbus Škoda 32Tr z celkem deseti.Pro cestujícíPondělí, 13. července 2020,rebusFlixBus obnoví přímé spojení do Itálie a Švýcarska, expanduje do Pobaltí

FlixBus obnoví přímé spojení do Itálie a Švýcarska, expanduje do Pobaltí

Z Prahy vyjede do dalších evropských měst. Na seznamu jsou Linc, Salzburg, Benátky nebo Zurich. Vrací se UNESCO linka. Nově začal s provozem ve Velké Británii a chystá se do do Litvy, Lotyšska a Estonska.Pro cestujícíStředa, 08. července 2020,rebusSe začátkem léta jezdí nové pravidelné autobusové linky

Se začátkem léta jezdí nové pravidelné autobusové linky

Na některých trasách po Česku přibylo nové spojení. Většina je víkendových, do Krkonoš přes Hradec a Dvůr Králové jede další spoj každý den.Pro cestujícíNeděle, 05. července 2020,rebus

Letošní svatý Martin na bílém koni nepřijel, silničáři jsou ale připraveni

Letošní svatý Martin na bílém koni nepřijel, silničáři jsou ale připraveni

Ředitelství silnic a dálnic má připraveno na zimní údržbu více než jednoho tisíce kilometrů dálnic 198 sypačů, 634 řidičů a 42 tisíc tun soli. O silnice I. třídy se starají další firmy.Dopravní systémyČtvrtek, 12. listopadu 2020,rebusDÚK autobusy jezdí s dezinfekcí

DÚK autobusy jezdí s dezinfekcí

Ústecký kraj nechává nainstalovat na své náklady do všech autobusů veřejné dopravy na 300 bezdotykových dezinfekčních zařízení.Dopravní systémyPondělí, 09. listopadu 2020,rebusStředočeský kraj vybaví autobusy zařízením pro aktivní preferenci

Středočeský kraj vybaví autobusy zařízením pro aktivní preferenci

V polovině roku 2023 by mělo mít 400 autobusů středočeských dopravců zajíždějících do Prahy na semaforu většinou zelenou. Záměr schválila Rada kraje.Dopravní systémyStředa, 04. listopadu 2020,rebusElektrické autobusy ve městě Suceava jezdí s infopanely Bustec

Elektrické autobusy ve městě Suceava jezdí s infopanely Bustec

Město na severovýchodě Rumunska blízko hranic s Ukrajinou pořídilo 25 elektrických autobusů od čínského ZTE. Z České republiky dodal LED panely Bustec.Dopravní systémyPondělí, 02. listopadu 2020,rebusV Malmö budují depo pro 90 e-busů

V Malmö budují depo pro 90 e-busů

Společnost Nobina ve spolupráci se Skånetrafiken a městem Malmö staví zázemí pro flotilu téměř sta elektrických autobusů různých výrobců a délek.Dopravní systémyPátek, 23. října 2020,rebusProgram ‚SAFE INSIDE‘ IVECO pro cestování s maximální důvěrou

Program 'SAFE INSIDE' IVECO pro cestování s maximální důvěrou

Vzhledem k současné zdravotní situaci zavádí IVECO BUS několik řešení zaměřených na ochranu zdraví a zajištění hygienické bezpečnosti řidičů a cestujících.Dopravní systémyStředa, 21. října 2020,rebusS novými autobusy na bratislavské letiště přijel i nový informační systém

S novými autobusy na bratislavské letiště přijel i nový informační systém

Dopravní podnik Bratislava do 11 nových autobusů Solaris Urbino 18 provozovaných na spojích na letiště pořídil inovativní informační systém od společnosti BUSE.Dopravní systémyStředa, 07. října 2020,rebusPMDP v rámci projektu INTERREG EfficienCE testují bateriovou posilovací stanici

PMDP v rámci projektu INTERREG EfficienCE testují bateriovou posilovací stanici

V průběhu září a října probíhají zátěžové testy bateriové stanice napájené z trolejbusové sítě. Snímky z představení projektu a bateriové stanice.Dopravní systémyPátek, 02. října 2020,zdkreV Česku vzniknou první plnící stanice na vodík

V Česku vzniknou první plnící stanice na vodík

Bonett uzavřel smlouvu s Unipetrol na instalaci vodíkových stojanů, ještě letos začne s výstavbou plničky na čerpacích stanicích Benziny v Praze na Barrandově a v Litvínově. Následovat bude Brno a Plzeň.Dopravní systémyÚterý, 22. září 2020,rebusBezkontaktní platby v dopravě zažívají boom

Bezkontaktní platby v dopravě zažívají boom

Češi se naučili platit kartou nebo mobilem i menší částky a mezi nejčastější patří právě bezkontaktní nákup jízdenek v autobusech, tramvajích nebo trolejbusech.Dopravní systémyPátek, 18. září 2020,rebus